Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Study on instruments supporting the EU VET policy
do 08-03-2018 // Aanvang 00:00 uur // Eind 00:00 uur // Helsinki 
Het onderzoek van Europese instrumenten ter ondersteuning van het Europese beleid op beroepsvaardigheden stond centraal tijdens de ECVET Users' group die plaatsvond op 8 maart jl. in Helsinki.
 
Het onderzoek, dat door Daniela Ulicna werd gepresenteerd, focust zich op ECVET en EQAVET en is bedoeld om de vooruitgang van het implementeren van deze instrumenten in de lidstaten te analyseren. Op die manier wil het onderzoeksteam de sterkten en zwaktes van de beleidsinstrumenten in kaart te brengen en verbeterpunten voor de toekomst te formuleren. De resultaten van het onderzoek zullen de lopende discussies rondom de toekomst van het beroepsonderwijs voeden. De studie reflecteert ook op de andere gerelateerde instrumenten, zoals EQF, Europass en de validering van (in/non-)formeel leren in de periode 2007-2013. 

 

Het onderzoek zal tussen januari en september 2018 worden uitgevoerd en zal voortborduren op verschillende bestaande publicaties met betrekking tot de beleidsinstrumenten. Het onderzoek omvat ook een extensieve stakeholder consultatie. Zo zullen er ongeveer 100 interviews worden gehouden met ‘beroepsonderwijs generalisten’ op Nationaal en Europees niveau. Hier zal gefocust worden op nationale ACVT leden, ReferNet leden en vertegenwoordigers van de Nationale Agentschappen Erasmus+. De leden van de ECVET Users’ Groep en EGAQVET zullen niet geconsulteerd worden door middel van interviews, maar door middel van een (schriftelijke) doelgerichte consultatie in april. Hier zal de focus liggen op de sterkten en zwaktes van de instrumenten, maar ook op de toekomstige ontwikkelingen. De eerste resultaten zullen waarschijnlijk in juni tijdens het ECVET Jaarlijks Forum in Sofia gepresenteerd worden, en de definitieve resultaten worden verwacht in oktober, tijdens de Network Meeting.

 

Onderzoek naar mbo mobiliteit in Europa: analyse en vooruitblik

Door de Europese Commissie, DG Employment, zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de georganiseerde mobiliteit van het beroepsonderwijs buiten het Erasmus+ programma, op nationaal, regionaal, sectoraal en Europees niveau. Dit onderzoek heeft de volgende doelen:

 

 1. Het versterken van de kennisbasis op het gebied van (bestaande) mobiliteitsinitiatieven binnen het beroepsonderwijs die zich buiten de Erasmus+ programma’s ontplooien (in alle 33 Erasmus+ programmalanden).

 2. Het verzamelen van bewijs van de impact van het programma, zichtbaar op het individueel-, organisatie- en systeemniveau.

 3. Het analyseren van de belangrijkste bevindingen en trends met betrekking tot bovenstaande doelen, en het trekken van conclusies en aanbevelingen om op het Europees niveau de beleidsontwikkeling en implementatie te ondersteunen.


Het onderzoek zal voortbouwen op de volgende methodes: desk research, 50 interviews van ‘sleutelinformanten’ op nationaal en Europees niveau, twee online surveys en 10 case studies. Tussen januari en november 2018 zal het onderzoek worden uitgevoerd, de dataverzameling zal tussen begin maart en midden juli plaatsvinden. Het onderzoeksteam kan leden van de CVET Users’ Groep benaderen met interviewverzoeken.  

 

Hervorming Fins onderwijssysteem

Tijdens de Users’ Group Meeting, die werd gehouden in Finland, is door de Director General van de afdeling voor beroepsonderwijs binnen het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur toelichting gegeven op de hervormingen die op dit moment plaatsvinden in het beroepsonderwijs in Finland.  Dit nieuwe systeem is volledig ECVET-compatible, alle ECVET-principes worden geïmplementeerd.

 

Het beroepsonderwijs in Finland behelst initieel- en vervolgonderwijs (IVET en CVET) en heeft verschillende doelgroepen, waar onder jongeren, volwassenen, werkenden op zoek naar bijscholing, herscholing of werklozen. Het aantal mbo-studenten is ongeveer 280.000 per jaar. Er zijn 165 aanbieders voor beroepsonderwijs, inclusief gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en private organisaties. In Finland wordt beroepsonderwijs gezien als een aantrekkelijke studiekeuze, waar ongeveer 44% van de schoolverlaters doorstudeert in het IVET.

 

De toenemende vraag naar het beroepsonderwijs, samen met de afname van financiële middelen, heeft de noodzaak voor een hervorming in het beroepsonderwijs versterkt. De belangrijkste hervormingen zijn:
 • Eén enkel apparaat met betrekking tot het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs- en opleiding valt volledig onder het Ministerie van Onderwijs.

 • Een flexibel aanmeldings- en toelatingssysteem (gebaseerd op het toelaten van studenten door het hele jaar).

 • Een duidelijk scala aan kwalificaties die beter aansluiten bij de vraag uit de praktijk (minder, maar bredere kwalificaties). Het totaal aantal kwalificaties is teruggebracht van 351 tot 164; hier bij bestaan de kwalificaties uit zowel verplichte als optionele modules.

 • Eén op competenties gebaseerde methode voor het behalen van de kwalificaties.

 • Eén, op competenties gebaseerde methode, individueel studiepad voor iedereen. De doelen voor het ontwikkelen van competenties zullen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan voor competenties, door de docent en de student samen opgesteld.

 • Meer diversiteit in leeromgevingen en meer mogelijkheden tot het studeren in beroepsomgevingen (inclusief het gebruik van simulators en digitale leerplatforms).

 • Eén enkele licentie om onderwijs te verschaffen en kwalificaties toe te kennen. Alle vormen van beroepsonderwijs en trainingssoorten zullen in de toekomst worden uitgegeven vanuit één simpele licentie. Kwalificaties worden toegekend door onderwijsverschaffers.

 • Een financieringssysteem dat stuurt op effectiviteit en de uitkomsten: financiering bestaat uit vier elementen, kernfinanciering, op prestaties gebaseerde financiering, op effectiviteit gebaseerde financiering en strategische financiering. Deze nieuwe aanpak richt zich op het mogelijk maken en versterken van de incentive voor beroepsonderwijs- en opleiding aanbieders om eerder opgedane kwalificaties te erkennen, en om zeker te zijn dat studenten het recht hebben op erkende kwalificaties van opgedane kennis- en vaardigheden. . 

 • Arbeidsmarktbeleid wordt onderdeel van het beroepsonderwijs- en opleidingssysteem.


Finland heeft jarenlang een op competenties gebaseerd systeem gehad. De grote hervorming is de toegenomen focus op de individuele studiepaden. Per module worden competenties geëvalueerd van een kwalificatie of voorbereidend onderwijs. Dit gebeurt door de docent samen met een vertegenwoordiger van het werkveld, waarbij ook de zelfevaluatie van de student in meegenomen wordt. Individuele studiepaden zullen het belang van de ondersteuning en begeleiding vergroten, waardoor docenten hun coaching gerichte aanpak in hun werk versterken en een actieve samenwerking met het werkveld zullen ontwikkelen.

 

Presentaties:
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
december 2019
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP