Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Wat en Waarom

E
UROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
Europees Credit-systeem voor de beroepsopleiding
oftewel
Europees transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs


Het leveren van effectieve bijdragen aan een Leven Lang Leren 
ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald. 
 
Doel
ECVET werkt met learning outcomes, die uitgesplitst worden op kennis, vaardigheden en competenties (knowledge, skills en competences) en groepeert deze in units of modules. ECVET stimuleert niet alleen internationale mobiliteit maar moet ook de transfer, accumulatie en erkenning van leerresultaten binnen de nationale context makkelijker maken. Deze leerresultaten kunnen behaald zijn in uiteenlopende formele en informele leercontexten.
 
Implementatie
ECVET is in alle onderwijs- en kwalificatiesystemen implementeerbaar. Implementatie van het ECVET betekent niet dat de bestaande nationale systemen voor de transfer, accumulatie en erkenning van leerresultaten moeten worden aangepast. Evenmin wordt ECVET dwingend door de EU via regelgeving aan de lidstaten opgelegd.
 
ECVET voor erkenning van internationale mobiliteit
In het kader van internationale mobiliteit kan men met het Europese ECVET-systeem eenvoudig elders behaalde leerresultaten erkennen. Het resulteert in een gemeenschappelijke taal en het stimuleert uitwisselingen en wederzijds vertrouwen tussen beroepsonderwijsaanbieders en bevoegde instellingen in heel Europa.
 
ECVET draagt ertoe bij dat erkende mobiliteit een integraal onderdeel van het individuele leertraject is. Het zorgt er voor dat de werkgever de behaalde leerresultaten in het buitenland beter begrijpt. Door de identificatie van de buitenlandse verworvenheden van de leerling draagt het ook bij aan de geloofwaardigheid van internationaal onderwijs en opleiding.
 
ECVET voor een leven lang leren
ECVET ondersteunt de flexibiliteit voor het verkrijgen van kwalificaties voor het verbeteren van de mogelijkheden voor een leven lang leren. Met ECVET zijn de verworvenheden, die jongeren of volwassenen hebben opgedaan in andere contexten, makkelijker te herkennen. Denk hierbij aan andere landen, instellingen of systemen met inbegrip van formeel, niet-formeel of informeel leren.
 
ECVET voor de aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en-opleiding
Door studenten de kans te bieden om delen van hun opleiding in het buitenland te volgen, kunnen beroepsonderwijsaanbieders de aantrekkelijkheid van hun opleidingen vergroten, hun opleidingsaanbod verrijken, de samenwerking met bedrijven faciliteren en de band tussen onderwijs, opleiding en de arbeidsmarkt versterken.
 
Beleid
In 2009 hebben het Europees Parlement en de Raad een aanbeveling gedaan voor de invoering van het Europese systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET).
 
Afhankelijk van het nationale systeem kunnen ECVET-prioriteiten voor verschillende doeleinden worden geïmplementeerd op zowel project- als systeemniveau. Veel Europese lidstaten zijn momenteel bezig met het implementeren van ECVET op projectniveau ter ondersteuning van transnationale mobiliteit en een Leven Lang Leren. Sommige lidstaten implementeren ECVET op systeemniveau om hun beroepsopleidingen aan te passen of voor het ontwikkelen van een kwalificatiesysteem aan de hand van de ECVET-principes.
 
In de eerste periode is ECVET in Nederland voornamelijk ingezet ter versterking van de kwaliteit van transnationale mobiliteit. Ook op het gebied van Leven Lang Leren wordt ECVET steeds meer ingezet. Onder andere via de ECVET- pilots wordt onderzocht hoe ECVET-eenheden kunnen worden ingezet om mensen efficiënter van werk naar werk te helpen. Belangrijk aspect is dat de competenties die mensen op velerlei wijze hebben verworven in kaart worden gebracht en vervolgens worden gevalideerd.  


Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
juli 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP