Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Bruggen bouwen: een 'Work in Progress' ondersteund door ECVET
do 01-12-2016  
Naam afbeelding
‘Bruggen Bouwen’ is een landelijk programma voor het verbeteren van de aansluiting en doorstroming van vso-leerlingen naar de arbeidsmarkt of het mbo (Entree of hogere niveaus). Op een of meer thema’s werken roc’s en vso samen in de regio. In de regio Zuid werken tien vso-scholen in een netwerk samen met de roc’s Gilde Opleidingen, Ter Aa en Summa College en regionale ketenpartners om ervaringen en kennis te delen.
Het doel van ‘Bruggen Bouwen’ is om doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, zo optimaal mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden via een vraaggericht opleidings-, validerings- en certificeringstraject. Belangrijk daarbij is de inzet van ECVET-methodiek en eenheden en gebruik van standaarden voor het valideren van leerresultaten.

Methodiekontwikkeling is een van de hoofdactiviteiten
In de programmalijn die betrekking heeft op arbeidstoeleiding wordt gebruik gemaakt van bestaande en bewezen ‘good practices’. In samenwerking met werkgevers werken projectteams aan het praktisch vormgeven van een kansrijke vraaggerichte arbeidsmarktuitstroom. Daarbij behalen leerlingen middels een ECVET-benadering waar mogelijk een (deel-)certificaat met een beoogd civiel effect. Werkgevers herkennen en erkennen het (deel-)certificaat, dat tevens zijn waarde houdt voor een mogelijk latere onderwijsroute in het mbo.
 
Praktijkervaringen en onderzoek wijzen uit dat werkgevers aan de onderwijskant zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. Het projectteam draagt derhalve mede en nadrukkelijk zorg voor de herkenbaarheid en transparantie van procedures voor bijvoorbeeld validering en certificering.
 
Werkwijze: de meerwaarde van ECVET
In de setting van ‘Bruggen Bouwen’ worden kwalificaties of beroepsprofielen opgedeeld in wat wordt genoemd ‘behapbare’ (ECVET-)leereenheden. Wezenlijk is dat bij het project werkgevers vraaggericht de kwalificaties ‘leveren’ die in aanmerking komen voor het onderverdelen in blokken of opleidingsonderdelen, op basis van analyse van gevraagde leeropbrengsten en mogelijke (deel-)certificering voor afgeronde onderdelen van bestaande kwalificaties met inzet van ECVET. Over de uitvoering van en richtlijnen voor de validering in de ketensamenwerking (werkgever-opleider-ECVET-ondersteuningspunt en erkende EVC-aanbieder) worden afspraken gemaakt met betrokken examencommissies over het voldoen aan kwaliteitseisen.
 
Learning Outcomes worden beschreven aan de hand van NLQF-descriptoren, met gebruikmaking van eerdere ervaringen die in ECVET-pilots zijn opgedaan. Ook in deze setting wordt het beproefde principe van de (ECVET-)’blokkendoos’ geïmplementeerd, waarbij de werkgeversvraag en de ‘employability’ van (potentiële) werknemers centraal gesteld worden. De blokken zelf blijven uiteindelijk herleidbaar tot delen uit een Kwalificatiedossier, een Keuzedeel of een erkende Branchekwalificatie. Voor deze doelgroep wordt hierbij ook nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ruimte die het Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden in de Entree-opleiding biedt. Hier kunnen drie eigen regionaal afgestemde modules van 80 uur in worden ingevuld. Bijvoorbeeld met specifieke vaardigheden of kwalificaties die werkgevers belangrijk vinden of die juist voor de doelgroep vso-leerlingen relevant kunnen zijn.
 
Stap 1 in het ontwikkeltraject is het beschrijven van de leereenheden/blokken of opleidingsmodules, verbonden aan het NLQF en gericht op de vraag van de werkgever. Dit zal resulteren in kleine certificeerbare eenheden als onderdelen van een opleidingstraject of gebaseerd op vastgelegde beroeps- of functie-eisen vanuit een branche of specifieke werkgevers. Daar waar bestaande kwalificaties en omschrijvingen van een branche al bruikbaar zijn, wordt bekeken of daarbij kan worden aangesloten.
 
Aansluitend volgt het ontwikkeltraject richting inrichting van het praktijkleren voor doelgroepen, validering, procedures, kwaliteitsborging, documentatie/portfolio en certificering of mogelijke formele diplomering.
 
De Learning Outcomes zullen worden vastgelegd en gedocumenteerd in een digitaal portfolio. Op basis van een gevalideerd portfolio wordt bewijslast verzameld over de kennis, vaardigheden, competenties, houding et cetera van de leerlingen om aan te tonen dat blokken/leereenheden zijn afgerond waardoor kansen op werk zijn ontstaan. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om doelgroepen of leerlingen die geen volledige kwalificaties kunnen halen en als alternatief ‘stapelend’ (erkende) certificaten of op termijn een formeel diploma kunnen halen.
 
Een aantal uitgangspunten in het ontwikkelkader van ‘Bruggen bouwen’ nog eens op een rijtje:
  • ECVET kan een bijdrage leveren om doelgroepen aan de onderkant van de beroepsonderwijskolom kansen te bieden op toeleiding naar de arbeidsmarkt of een (vervolg)opleiding, op basis van validering van Learning Outcomes en een flexibelere leer-werkomgeving.
  • Voor het valideren van leerresultaten worden standaarden (KD’s, werkprocesbeschrijvingen, NLQF-descriptoren en niveaustelling en erkende branchecertificaten) gehanteerd. 
  • In het kader van de gewenste ketenbenadering (werkgever, opleider, examencommissie en valideringsinstelling) is de vraag van de arbeidsmarkt leidend en bepalend voor wat wordt gecertificeerd. 
  • Het kunnen komen tot herkenbare en geaccepteerde deelcertificaten binnen de keten is een sturende factor.Beeld: Freepik.com

Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
april 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP