Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Borging van examinering in het buitenland door toepassing van ECVET-principes
do 21-09-2017  
Naam afbeelding

Waarom examineren in het buitenland?

Internationalisering is voor veel opleidingen een vanzelfsprekend onderdeel geworden. Het wordt meegenomen in de teamplannen en maakt deel uit van het curriculum. Een grote groep mbo-studenten kiezen voor een internationale beroepspraktijkvorming (IBPV).

Tegenwoordig is het gewoon dat een student, die in Nederland een BPV doet, daarnaast ook een examen in de praktijk aflegt. Studenten die kiezen voor een IBPV willen ook graag van die gelegenheid gebruik maken. Immers dat bespaart de student studietijd. Als de student de gelegenheid krijgt om ook in het buitenland een examen af te leggen, is dat niet meer nodig bij terugkomst in Nederland.

 

Inleiding

In juli 2016 publiceerde het Servicepunt Examinering MBO een brief, gevalideerd door het ministerie van OCW, over onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering in het buitenland. Hierin werd aangegeven dat examinering in het buitenland niet zo maar kan plaatsvinden. Kiest een school er voor om toch een examen in het buitenland te laten plaatsvinden, dan kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden. De examencommissie checkt of het desbetreffende examen daadwerkelijk op de juiste wijze en onder de juiste condities is afgenomen. Het behaalde examenresultaat in het buitenland leidt alleen tot een vrijstelling. Het gevolg is dat de student zijn behaalde cijfer niet zomaar kan meenemen.

 

Huidige situatie

Veel mbo-instellingen willen hun studenten in het buitenland laten examineren, maar durven deze stap niet te maken. Zij zijn immers bang dat zij door de Inspectie op hun vingers worden getikt. Ondanks de brief van juli 2016, waarin de mogelijkheid wordt geboden om in het buitenland te examineren, is de angst van de mbo-instellingen te groot om deze stap te nemen. Toch zijn er ook roc’s die niet de aanpak van het Steunpunt volgen en op zoek zijn naar mogelijkheden om examineren in het buitenland mogelijk te maken. Zo worden studenten die in het buitenland examineren bezocht door een lid van de Examencommissie of door een docent om het proces van examineren te beoordelen. Landstede heeft in Ierland en Finland praktijkbeoordelaars geschoold in het afnemen van proeven van Prove2Move.

 

Kan het anders?

Graag gaan wij op zoek naar een manier van examineren die verder gaat dan het voorstel van het steunpunt Examinering. Een student die een examen in het buitenland doet, wil zijn resultaat graag meenemen en geen vrijstelling ontvangen.

Echter, hoe zorg je er voor dat de examinering in het buitenland op een zelfde wijze wordt geborgd als in Nederland?

 

Mogelijkheden

Het proces van examinering in het buitenland kan goed geborgd worden door toepassing van de ECVET-principes (European Credit system for Vocational Education and Training). ECVET is een methodiek die tot doel heeft om behaalde resultaten in het buitenland op een juiste wijze te valideren. In het kader van ECVET kunnen een Nederlandse school en een buitenlandse school met elkaar afspreken dat zij beide de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de begeleiding en beoordeling van de student. Deze afspraken worden vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). In de Learning Agreement wordt vastgelegd welke leeruitkomsten (werkprocessen) de student dient te behalen in het buitenland. De student volgt een IBPV en doet naast zijn IBPV ook een examen c.q. proeve. De ontvangende school begeleidt de student tijdens de IBPV en ziet er op toe dat de student onder de afgesproken condities een examen doet. Om zicht te krijgen of de buitenlandse beoordelaar bekwaam is, vragen wij de praktijkbeoordelaar ook een verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Kortom wij denken dat examineren in het buitenland op dezelfde wijze kan worden georganiseerd en onder de zelfde condities als in Nederland en dat daarmee het vrijstellingenbeleid niet nodig is.

 

Randvoorwaarden 
  • Afspraken maken met een buitenlandse school over begeleiding en beoordeling (Memorandum of Understanding).
  • Openen in de Learning Agreement welke werkprocessen dienen te worden geëxamineerd.
  • De praktijkbeoordelaar vult een bekwaamheidsverklaring in.
  • De buitenlandse praktijkbeoordelaars worden eventueel geschoold door de zendende school.
  • Een docent/medewerker/lid van de Examencommissie is tijdens de examinering aanwezig. Hij/zij kan tevens een inschatting maken van expertise van buitenlandse beoordelaars en –situatie. In een latere fase kan examinering overgedragen worden wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Deze werkwijze vraagt een grote investering van de scholen. Wij adviseren hiervoor afspraken te maken met een beperkte groep partners.

Wil een student een IBPV doen in een land waar zich geen partnerschool bevindt die kan begeleiden en beoordelen, dan zal de school terug moeten vallen op de procedure die is opgesteld door het Servicepunt Examinering.

 

Als laatste bestaat nog de mogelijkheid dat de student tijdens zijn buitenlandse BPV een portfolio opbouwt dat voorwaardelijk is. Bij terugkomst wordt het portfolio gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Is het portfolio op orde, dan kan de student alsnog een proeve doen aan de hand van een simulatie of door het uitwerken van een project. Een en ander is afhankelijk van de eisen van het kwalificatiedossier. Deze methode is zeker geschikt zijn voor keuzedeel internationaal 2: Werken in het buitenland.
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
juli 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP